Author Topic: จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  (Read 7 times)

sudteen555

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 20788
    • View Profile
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


- ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- กฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา
- เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
- ความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- ความรู้ในการออกแบบเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
- ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เข้าดูยูทูบสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เข้าดูเว็บที่ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


 
  
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช