Author Topic: แจกแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (Read 4 times)

Cloudsupachai111

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 15051
    • View Profile
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบพนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าดูยูทูบสอบพนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าดูเว็บที่ พนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


 
  
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Tags : แนวข้อสอบ  นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว