Author Topic: คู่มือแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (Read 5 times)

ManUThai2017

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 20154
    • View Profile
โหลดแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๕๖
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
- ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าดูยูทูบสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าดูเว็บที่ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


 
 คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Tags : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว