Author Topic: หนังสือแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (Read 4 times)

veerachai29

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 17092
    • View Profile
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าดูยูทูบสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าดูเว็บที่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


 
  
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Tags : แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว