Author Topic: LOADแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  (Read 19 times)

veerachai29

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 16426
    • View Profile

โหลดแนวข้อสอบ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ
- ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
เข้าดูยูทูบสอบผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน
เข้าดูเว็บที่ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน


 
  
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน