Author Topic: แจกแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  (Read 25 times)

jackbaristaa

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 19569
    • View Profile
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
- เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประกอบการบันทึกบัญชีของส่วนราชการ
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้หลักการบัญชีของส่วนราชการ
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เข้าดูเว็บที่ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


 
  
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Tags : คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี