เว็บบอร์ด ไทยเกษตรศาสตร์ : แลกเปลี่ยนความรู้ และปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเกษตร => ปศุสัตว์ : ทำฟาร์ม เลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก => Topic started by: Cloudsupachai111 on 12 Feb- 09:47 am

Title: แจกแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Post by: Cloudsupachai111 on 12 Feb- 09:47 am
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(https://3.bp.blogspot.com/-yt8e14_pUW4/XF_aLeW8jDI/AAAAAAAABhU/1Y7A3RFe1gwi3pRlAJryvKxEznAVw4QBACEwYBhgL/s640/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5.jpg) (https://3.bp.blogspot.com/-yt8e14_pUW4/XF_aLeW8jDI/AAAAAAAABhU/1Y7A3RFe1gwi3pRlAJryvKxEznAVw4QBACEwYBhgL/s1600/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B6%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%25A5.jpg)

 
- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
- แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบพนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (https://goo.gl/RorhJj)
เข้าดูยูทูบสอบพนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (https://www.youtube.com/watch?v=VrrWihgDeOw&feature=youtu.be)
เข้าดูเว็บที่ พนักงานบันทึกข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (https://xn--12cgia8cxbcb7b8a8fh8fedfef51c.blogspot.com/2019/02/blog-post.html)

(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
 

(https://3.bp.blogspot.com/-W9kr6NGCQ1g/W7xuMhE3nbI/AAAAAAAABFI/4aHroMf3MIUkj-kBPTG-wD1fX7iEWCNaACLcBGAs/s640/680.jpg) (https://3.bp.blogspot.com/-W9kr6NGCQ1g/W7xuMhE3nbI/AAAAAAAABFI/4aHroMf3MIUkj-kBPTG-wD1fX7iEWCNaACLcBGAs/s1600/680.jpg)

 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (https://xn--12cgia8cxbcb7b8a8fh8fedfef51c.blogspot.com/2017/11/blog-post_53.html)

Tags : แนวข้อสอบ  นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว